Rekrutacja na kurs Zielarz-Fitoterapeuta trwa od 07.02.2018 r. do wyczerpania wolnych miejsc.

Zapraszamy na IV edycję kursu w Instytucie Medycyny Klasztornej. Kurs pozwala na uzyskanie tytułu zawodowego: Zielarz-Fitoterapeuta; kod zawodu 323012.

Na kurs może zapisać się każdy, kto posiada co najmniej wykształcenie średnie, bowiem zawód w klasyfikacji Zawodów i Specjalności ma nazwę Średni personel do spraw zdrowia.

Oferta skierowana do: technicy farmacji, weterynarze i lekarze weterynarii, zielarze, fitoterapeuci, lekarze, kosmetolodzy, kosmetyczki, farmaceuci, pielęgniarki, dietetycy, pracownicy centrów Spa, uzdrowisk, ośrodków turystyki, odnowy biologicznej i rekreacji, absolwenci zdrowia publicznego, osoby zajmujący się promocją zdrowia i zdrowego stylu życia, pracownicy drogerii, osoby planujące otworzyć sklepy ze zdrową żywnością, sklepy zielarsko-medyczne lub drogerie z artykułami zielarskimi i suplementami diety; terapeuci chcący podnieść swoje kwalifikacje w zakresie towaroznawstwa zielarskiego i kosmetycznego; pracownicy firm kosmetycznych; technolodzy i dystrybutorzy suplementów diety, środków dietetycznych, żywności i kosmetyków; wszyscy zainteresowani tematyką.

Absolwent otrzyma świadectwo odbycia kursu zawodowego.
 
Kurs uprawnia do pracy w sklepach zielarsko-medycznych. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu każdy z uczestników otrzyma również oddzielnie zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 21, poz.118), które potwierdza kwalifikacje niezbędne do wydawania produktów leczniczych w sklepach zielarsko-medycznych.

Wykłady będą prowadzone przez licznych specjalistów, m. in.: dr n. biol. Henryk Różański, prof. dr hab. Tadeusz Trziszka, o. dr Marcelin Jan Pietryja, mgr Krzysztof Kamiński, dr n. biol. Dominik Wróbel, prof. dr hab. Stanisław Boryczka, dr inż. Janusz Kilar, dr n. med. Lucjan Langner, mgr farm. Jolanta Miklar, lek. med. Krzysztof Błecha, dr inż. Anna Pietrasz, dr inż. Magdalena Kilar, dr n. med. Renata Rabiasz, dr n. med. Eugeniusz Frączak, prof. dr hab. Antoni Szumny, dr hab. n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak, dr Łukasz Wojtyczek, mgr Barbara Głowiak, dr n.med. Magdalena Kamińska-Jałoza, dr n. farm. Dariusz Jałoza, mgr Katarzyna Sekita, o. mgr Norbert Kubica, dr n. med.Ryszard Kacała, prof. dr hab. Iwona Wawer.

Całkowity koszt kursu: 4200 zł.

Miejsce: kurs będzie prowadzony w salach wykładowych Politechniki Śląskiej w Katowicach, przy ul. Krasińskiego 8. Kurs nie będzie prowadzony w formie e-learningu.

Planowana data rozpoczęcia kursu: 22.09.2018 r., zakończenia: 16.06.2019 r.

 

Rekrutacja

Nabór na kurs Zielarz-Fitoterapeuta trwa od 07.02.2018 r. do 31.08.2018 r. lub wyczerpania wolnych miejsc. Rekrutacja uzupełniająca: od 03.09.2018 r. do 17.09.2018 r. lub wyczerpania wolnych miejsc.

Ilość miejsc: 250. Minimalna ilość uczestników: 120

Kandydaci są przyjmowani wg kolejności zgłoszeń, po spełnieniu następujących warunków:

1

Wysłanie zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmujemy tylko poprzez formularz zgłoszeniowy: zapisy na kurs Zielarz-Fitoterapeuta.

Przed wypełnieniem formularza prosimy o przygotowanie skanu dokumentu potwierdzającego wykształcenie: świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej

Informujemy, że zgłoszenia niekompletne (np. bez wymaganych załączników) lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 2

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

Opłatę rekrutacyjną (zaliczka bezzwrotna) w wysokości 700 zł należy uiścić na rachunek bankowy Instytutu Medycyny Klasztornej w Katowicach:

Instytut Medycyny Klasztornej
ul. Związkowa 20
40-730 Katowice
Bank Zachodni WBK 23 1090 2037 0000 0001 3488 2784
tytułem: opłata rekrutacyjna Kurs Zielarz-Fitoterapeuta + imię i nazwisko kandydata na kurs

Zwrot opłaty rekrutacyjnej przysługuje wyłącznie w przypadku nieuruchomienia kursu.

3

Podpisanie umowy o warunkach odpłatności za kurs oraz dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego kandydat na kurs otrzyma drogą elektroniczną Umowę o warunkach odpłatności za kurs, którą należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, podpisać a następnie przesłać wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami w terminie do 21.09.2018 r. na adres korespondencyjny:

Herbarium św. Franciszka
Magdalena Osińska
ul. Panewnicka 76
40-760 Katowice

bądź dostarczyć osobiście do Herbarium św. Franciszka w terminie do 21.09.2018 r.

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

- podpisana umowa - w dwóch egzemplarzach,

- potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (potwierdzenie przelewu),

- 1 zdjęcie o wymiarach 4x3 cm; fotografia kandydata powinna być aktualna i zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Niedostarczenie wszystkich wymienionych wyżej dokumentów w wymaganym terminie będzie skutkować skreśleniem z listy kandydatów.

 

Po spełnieniu powyższych warunków, kandydat zostaje wpisany na listę uczestników Kursu Zielarz-Fitoterapeuta 2018/2019.
Dziękujemy za wybór proponowanego przez Instytut Medycyny Klasztornej kursu.

 

Koszt kursu

Całkowity koszt kursu 4200 zł.

Możliwość płacenia w IV ratach:

 • I rata – opłata rekrutacyjna (zaliczka bezzwrotna) 700 zł
 • II rata 1500 zł – płatna do 15.10.2018 r.
 • III rata 1000 zł – płatna do 15.12.2018 r.
 • IV rata 1000 zł – płatna do 15.03.2019 r.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Instytutu Medycyny Klasztornej w Katowicach:

Instytut Medycyny Klasztornej
ul. Związkowa 20
40-730 Katowice
Bank Zachodni WBK 23 1090 2037 0000 0001 3488 2784
tytułem: opłata za Kurs Zielarz-Fitoterapeuta + imię i nazwisko uczestnika kursu.

Na życzenie wystawiamy faktury VAT.

 

Harmonogram zjazdów

Cały kurs obejmuje 250 godzin lekcyjnych (45-minutowych). Zajęcia będą odbywały się mniej więcej raz w miesiącu w soboty i niedziele (10 godzin lekcyjnych dziennie).

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów (230 godzin lekcyjnych) oraz zajęć terenowych (2 zjazdy po 10 godzin lekcyjnych dziennie)
Planowane terminy zjazdów mogą ulec zmianie (ich liczba może się zwiększyć lub zmniejszyć).

1

22.09.-23.09.2018

20 h

2

06.10.-07.10.2018

20 h

3

27.10.-28.10.2018

20 h

4

17.11.-18.11.2018

20 h

5

15.12.-16.12.2018

20 h

6

19.01.-20.01.2019

20 h

7

09.02.-10.02.2019

20 h

8

02.03.-03.03.2019

20 h

9

30.03.-31.03.2019

20 h

10

13.04.-14.04.2019

20 h

11

11.05.-12.05.2019

20 h

12

01.06.-02.06.2019

20 h

13

15.06.2019

10 h

 14

16.06.2019 (egzamin)

5 h

 

Wykaz przedmiotów/liczba godzin:

 • Etyka w medycynie (5h)
 • Botanika farmaceutyczna. Botanika systematyczna (5h)
 • Biologia roślin w naturze. Rozpoznawanie i oznaczanie roślin w terenie (5h)
 • Podstawy farmakologii i fitofarmakologii (5h)
 • Podstawy patologii. Zarys diagnostyki medycznej (5h)
 • Toksykologia i bezpieczeństwo żywności (5h)
 • Podstawy chemii i obliczeń dla zielarzy (5h)
 • Ziołolecznictwo Rosji i Ukrainy (5h)
 • Medycyna Klasztorna (5h)
 • Terapie ziołowe o. Grzegorza Sroki (5h)
 • Suplementy i leki ziołowe (5h)
 • Gemmoterapia i floroterapia (5h)
 • Medycyna św. Hildegardy (5h)
 • Terapie ziołowe o. Andrzeja Czesława Klimuszki (5h)
 • Floroterapia i rhizoterapia (5h)
 • Chemotaksonomia i chemia roślin leczniczych (5h)
 • Posologia (5h)
 • Etnobotanika (5h)
 • Regulacje prawne w zielarstwie, żywności i kosmetyce (5h)
 • Hirudoterapia (5h)
 • Zasady stawiania baniek lekarskich (5h)
 • Nowa żywność. Żywność funkcjonalna (5h)
 • Fitoterapia w laryngologii i stomatologii (5h)
 • Leki ziołowe dostępne w obrocie handlowym. Regulacje prawne dotyczące leków i suplementów diety (5h)
 • Bromatologia (5h)
 • Rośliny przyprawowe. Mieszanki przyprawowe (5h)
 • Towaroznawstwo roślin dietetycznych; Dietetyka i diety specjalne (5h)
 • Aromaterapia i olejki eteryczne (5h)
 • Terapie oligokompleksami dynamicznymi dr Gerharda Madausa; Terapie solami dr Wilhelma Heinricha Schüsslera (5h)
 • Anatomia i fizjologia człowieka. Podstawy fizjoterapii (5h)
 • Biochemia roślin leczniczych. Fitochemia (5h)
 • Rośliny lecznicze dziko rosnące i uprawne, zajęcia terenowe (5h)
 • Fitofarmakologia wojenna (5h)
 • Zioła w kosmetyce i higienie człowieka (5h)
 • Wkład świętych, papieży i ludzi Kościoła w rozwój medycyny (5h)
 • Zioła i rosliny dietetyczne w Biblii, Talmudzie i Koranie (5h)
 • Ekstrakty, nalewki i wina w ziołolecznictwie (5h)
 • Podstawy fitoterapii weterynaryjnej (5h)
 • Fitotoksykologia (5h)
 • Esencje kwiatowe dr E. Bacha (5h)
 • Chińska medycyna ludowa (5h)
 • Fitoterapia w pediatrii i geriatrii (5h)
 • Znakowanie produktów zielarskich. Przechowywanie surowców zielarskich. Organizacja sklepu zielarskiego (5h)
 • Chemia wybranych substancji roślinnych (5h)
 • Chemia suplementów diety i leków ziołowych (10h)
 • Profilaktyka i leczenie naturalne wg kuracji Rudolfa Breussa (5h)
 • Historia nauk medycznych (5h)
 • Pomoc przedmedyczna (5h)
 • Mikrobiologia i parazytologia dla zielarzy (5h)

 

Klasyfikacja Zawodów i Specjalności

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
32          Średni personel do spraw zdrowia
321        Technicy medyczni i farmaceutyczni
3211       Operatorzy aparatury medycznej
321101   Operator systemów sterylizacji artykułów sanitarnych, sprzętu i aparatów medycznych
321102   Perfuzjonista
321103   Technik elektroradiolog
321104   Technik sterylizacji medycznej
321190   Pozostali operatorzy aparatury medycznej
3212       Technicy analityki medycznej
321201   Technik analityki medycznej
3213       Technicy farmaceutyczni
321301   Technik farmaceutyczny
3214       Technicy medyczni i dentystyczni
321401   Protetyk słuchu
321402   Technik dentystyczny
321403   Technik ortopeda
322        Dietetycy i żywieniowcy
3220       Dietetycy i żywieniowcy
322001   Dietetyk
322002   Technik żywienia i gospodarstwa domowego
323        Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii
3230       Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii
323001   Akupunkturzysta
323002   Bioenergoterapeuta
323003   Biomasażysta
323004   Chiropraktyk
323005   Homeopata
323006   Instruktor hipoterapii
323007   Kynoterapeuta (dogoterapeuta)
323008   Muzykoterapeuta
323009   Naturopata
323010   Osteopata
323011   Refleksolog
323012   Zielarz-fitoterapeuta
323090   Pozostali praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii
324        Technicy weterynarii
3240       Technicy weterynarii
324001   Laborant weterynaryjny
324002   Technik weterynarii
325        Inny średni personel do spraw zdrowia
3251       Asystenci dentystyczni
325101   Asystentka stomatologiczna
325102   Higienistka stomatologiczna
3252       Środowiskowi pracownicy ochrony zdrowia
325201   Terapeuta środowiskowy
3253       Optycy okularowi
325301   Optyk okularowy
325302   Technik optyk
3254       Technicy fizjoterapii i masażyści
325401   Technik fizjoterapii
325402   Technik masażysta
3255       Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp
325501   Edukator ekologiczny
325502   Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy
325503   Inspektor ochrony radiologicznej
325504   Inspektor ochrony środowiska
325505   Instruktor higieny
325506   Kontroler higieny mięsa
325507   Strażnik ochrony przyrody / środowiska
325508   Technik analizy i monitoringu środowiska
325509   Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
325510   Technik dozymetrysta
325511   Technik ochrony środowiska
325512   Weterynaryjny kontroler sanitarny
325513   Inspektor obrony cywilnej
325514   Inspektor sanitarny
325590   Pozostały średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp
3256       Ratownicy medyczni
325601   Ratownik medyczny
3259       Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany
325901   Felczer
325902   Higienistka szkolna
325903   Instruktor terapii uzależnień
325904   Koordynator pobierania i przeszczepiania tkanek i narządów
325905   Opiekunka dziecięca
325906   Ortoptystka
325907   Terapeuta zajęciowy
325908   Podolog
325990   Pozostały średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany
 
Synteza:
Pozyskuje, przechowuje i sprzedaje zioła, wyroby zielarskie, kosmetyczne oraz suplementy diety; we współpracy z farmaceutami i lekarzami poszukuje i poznaje nowe właściwości roślin leczniczych; określa dawkowanie sporządzanych z nich preparatów, działania niepożądane oraz ich interakcje z lekami syntetycznymi; doradza i stosuje w celach terapeutycznych zioła stosowane w medycynie niekonwencjonalnej (naturalnej); podejmuje terapie alternatywne.
 
Zadania zawodowe:
•    pozyskiwanie ziół i roślin leczniczych przyprawowych i olejkodajnych od plantatorów i zbieraczy ziół: pączków i kory drzew, korzeni, kwiatów oraz liści roślin i ziół dziko rosnących;
•    dokonywanie oceny jakości i własności surowców i produktów kosmetycznych, zielarskich oraz suplementów diety i żywności;
•    nadzorowanie procesu suszenia ziół i roślin leczniczych oraz dbałość o przestrzeganie norm, jakim powinny odpowiadać poszczególne surowce (tzw. standaryzacja materiału roślinnego);
•    określanie, pod kierunkiem farmaceuty lub lekarza, w laboratoriach analitycznych substancji czynnych pomocnych w leczeniu chorób: alkaloidów, saponin, olejków eterycznych, gorczyc, garbników, śluzów, flawonoidów i innych;
•    pośredniczenie w sprzedaży produktów zielarskich oraz przestrzeganie norm i okresów ich ważności w hurtowniach i sklepach;
•    doradzanie klientom w zakupie produktów zielarskich, kosmetyków i suplementów diety zgodnie z informacjami zawartymi w ulotkach załączonych do produktów;
•    stałe doskonalenie wiedzy i umiejętności dotyczących właściwości ziół i roślin leczniczych, udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach;
•    popularyzowanie wiedzy o właściwościach ziół i roślin leczniczych w mediach, prowadzenie szkoleń i kursów, seminariów oraz warsztatów w zakresie medycyny niekonwencjonalnej (naturalnej);
•    współpraca z firmami zajmującymi się w uprawą i przetwórstwem ziół i roślin leczniczych, z firmami farmaceutycznymi oraz z lekarzami;
•    współdziałanie ze służbą zdrowia oraz przedstawicielami medycyny tradycyjnej.
 
Dodatkowe zadania zawodowe:
•    prowadzenie drogerii i sklepu zielarsko-medycznego oraz sprzedaż produktów zielarskich;
•    certyfikowanie produktów zielarskich w laboratoriach analitycznych i laboratoriach kontroli jakości;
•    prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej i praktyki fitoterapeutycznej w ramach terapii niekonwencjonalnych;
•    uczestnictwo w procesie technologicznym produkcji maceratów, wyciągów, odwarów i wywarów z ziół, wód aromatycznych, olejków leczniczych, nalewek itp.;
•    określanie dawkowania sporządzanych preparatów, działań niepożądanych oraz ich interakcji z lekami syntetycznymi.

 

Dokumenty

Regulamin

Statut